Cài đặt thiết bị VOC đã hoàn tất

Thứ năm, 05/11/2020, 09:39 GMT+7

“An toàn là trên hết, phòng ngừa là trên hết”

Công ty luôn nhấn mạnh vào việc nâng cao nhận thức của nhân viên về an toàn và bảo vệ môi trường. Đối mặt với VOC có thể thoát ra trong quá trình ép đùn để sản xuất monofilaments, công ty đã bổ sung một hệ thống lọc và hút mạnh để thực hiện khái niệm văn hóa an toàn và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, thiết lập hệ thống văn hóa an toàn và bảo vệ môi trường, và phản hồi với chính phủ về yêu cầu và tích cực đảm nhận trách nhiệm xã hội. Nó phản ánh việc công ty tuân thủ chính sách sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường “an toàn là trên hết, phòng ngừa là trên hết”, tôn trọng ý tưởng phát triển sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường “hướng tới con người”, tạo ra một môi trường sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của công ty và môi trường xã hội.