ABOUT - PRODUCTION 1
ABOUT - PRODUCTION 2
ABOUT - PRODUCTION 3
ABOUT - PRODUCTION 4
ABOUT - PRODUCTION 5
ABOUT - PRODUCTION 6
ABOUT - PLANT00
ABOUT - PLANT01
Xu hướng

Trong thời đại ngày nay, sự phát triển và đổi thay không ngừng về mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật,... đem lại sự đầy đủ, thuận lợi và tiện nghi cho con người, nhưng những mặt trái như bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt là môi trường bị ô nhiễm trầm trọng,... ngày càng gia tăng. 

Với thực tế đó, thế giới đã và đang thực hiện chuyển hướng “phát triển bền vững” với phương thức, giải pháp “xanh hóa nền kinh tế”, “tăng trưởng xanh”, “kinh tế vòng tròn”,... nhằm gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường.

Phát triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của hiện tại và không phương hại tới khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Đó là quá trình phát triển kinh tế dựa vào nguồn tài nguyên được tái tạo tôn trọng những quá trình sinh thái cơ bản, sự đa dạng sinh học và những hệ thống trợ giúp tự nhiên đối với cuộc sống của con người, động vật và thực vật”.                                                                                                                                

Sưu tầm